Siirry pääsisältöön

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön säännöt

Vahvistettu 7.2.2019

Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Säätiön nimi on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja sen kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on voittoa tavoittelematta turvata säätiön toiminnassa mukana olevien kuntien asukkaiden virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvien alueidenja reittien käyttömahdollisuudet Etelä-Karjalassa.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii omistukseensa tai hallintaansa yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja maa- ja vesialueita, huolehtii retkeilyrakenteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja saavutettavuuden varmistamisesta sekä osallistuu alueellisten ulkoilu- yms. reittien kehittämiseen ja luontomatkailupalvelujen tuottamiseen sidosryhmien kanssa vaalien luontoarvojen ja maiseman omaleimaisuuden säilyttämistä.

Säätiön peruspääoma ja muu omaisuus

4 § Säätiön peruspääoma on säätiötä perustettaessa 192.000 markkaa (32.292,08 €). Peruspääomaa voidaan kartuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Säätiön käyttörahastona ovat säätiölle kertyvät muut varat, ellei niiden osalta ole toisin määrätty tai päätetty. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja, ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiölle vastedes kertyvä omaisuus on, ellei luovutuksen yhteydessä toisin määrätä, siirrettävä säätiön käyttörahastoon.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja säätiön tarkoituksen huomioonottaen mahdollisimman tuottavasti. Säätiön asioiden hoidossa on ylijäämää tavoittelematta noudatettava itsekannattavuuteen tähtääviä periaatteita. Säätiön varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Hallitus

5 § Säätiön hallitus valvoo ja ohjaa säätiön toimintaa sekä käyttää päätäntävaltaa säätiön asioissa näitä sääntöjä ja lakia noudattaen.

Säätiön hallitukseen kuuluu kymmenen (10) neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikaudet noudattavat kunnallishallinnon valtuustokausia.

Hallituksen jäsenet valitaan nimeäjäyhteisöjen kunnan- tai kaupunginhallituksen toimesta seuraavasti:

Nimeäjäyhteisö

Lappeenrannan kaupunki: 2 varsinaista + 2 varajäsentä
Imatran kaupunki: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Taipalsaaren kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Savitaipaleen kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Rautjärven kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Ruokolahden kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Parikkalan kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Luumäen kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen
Lemin kunta: 1 varsinainen + 1 varajäsen

Jos hallituksen jäsen tai varajäsen kesken toimikauttaan eroaa, valitsee hänet nimennyt yhteisö uuden jäsenen eronneen tilalle toimikauden loppuun saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoukset

6 § Hallituksen kokouskutsu on lähetettävä postitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kokouksessa on läsnä vähintään viisi (5) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Milloin joitakin asioita ei ole saatu käsitellyksi ja ne on päätetty siirtää käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.

Varsinaiset kokoukset

7 § Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään 15.6. mennessä ja syyskokoukseen viimeistään 15.11. mennessä sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja kutsuu tai vähintään kolmannes hallituksen jäsenmäärästä ilmoitettua tarkoitusta varten puheenjohtajalta sitä kirjallisesti pyytää. Puheenjohtajan on toimitettava kutsu viivyttelemättä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin (toimikauden 1. kokouksessa);
2. hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokuntaan 1-2 jäsentä (toimikauden 1.kokouksessa);
3. esitetään tase, toimintakertomus ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;
4. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen tilikausen tilinpito ja hallinto antavat aihetta;
6. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Toimielimet ja toimihenkilöt

8 § Hallituksen kokousten valmistelua ja päätösten toimeenpanoa, sekä säätiön muita asioita hoitamaan hallitus nimeää työvaliokunnan, jonka toimikausi on sama kuin hallituksella. Työvaliokuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja heidän lisäkseen 1-2 muuta jäsentä.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin tarve vaatii. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokousasiat ja hoitaa säätiön asioita hallituksen päätösten mukaisesti.

Hallitus nimeää itselleen sihteerin.
Säätiöllä voi olla säätiölain mukainen toimitusjohtaja.

Säätiön edustaminen

9 § Hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa. Hallitus voi antaa oikeuden säätiön edustamiseen nimetylle henkilölle.

Tilikausi, tilintarkastus ja vuosi-ilmoitus

10 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tositteineen on säätiön hallintoa ja hoitoa koskevien pöytä- ym. asiakirjojen ohella jätettävä maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka tarkastuslausunto on huhtikuun loppuun mennessä lähetettävä hallitukselle.

Oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

11 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Sääntöjen muuttamiselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

12 § Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntömuutos. Jos säätiö päätetään purkaa, siirtyy säätiöllä purkamistilanteessa oleva kiinteä ja muu omaisuus kunnille siinä suhteessa kuin ne ovat perustamisvaiheessa tai toimintaan mukaan tullessaan sijoittaneet tai rahoittaneet kiinteän omaisuuden hankintoja.